Duurzaamheidseducatie in de stad

Auteur: Tom Kuppens - leestijd: 5 minuten

Binnen MILO is de afgelopen jaren een expertiselijn ontwikkeld rond duurzaamheidseducatie in de grootstad. Hier kom je als leraar te weten wat dit kan betekenen voor jouw klaspraktijk of vakgroep.

De belangrijkste onderzoeksresultaten 

 

Een grootstedelijke context zoals in Brussel biedt verschillende kansen om met duurzaamheid aan de slag te gaan in de klas en op school. Zo zijn de diversiteit van de bevolking en de aanwezigheid van (supra)nationale instellingen belangrijke krachtbronnen om de verschillende perspectieven op duurzaamheidsvraagstukken te leren kennen. Om jongeren te engageren voor het co-creëren van een duurzame toekomst voor Brussel ontwikkelden we een concept voor duurzaamheidseducatie in de stad (Education for Sustainable Development in Urban Contexts, afgekort ESDUC).

 

Dat concept bestaat uit vier bouwstenen: (1) specifieke competenties voor leerkrachten en lerenden (vb. systeemdenken), (2) transformatieve en cultureel-responsieve onderwijsmethoden, (3) een diversiteitssensitieve schoolcultuur die duurzaamheid implementeert vanuit een whole school approach en (4) maatschappelijke betrokkenheid. Dergelijke transformatieve onderwijsmethoden gaan verder dan pure kennisoverdracht over duurzaamheidsthema’s, maar benaderen duurzaamheid vanuit een ervaring die leerlingen tot actie aanzet. Geef bijvoorbeeld geen les over de natuur in de klas, maar laat jouw leerlingen de natuur herontdekken tijdens veldwerk. Of laat leerlingen een oplossing uitwerken voor een duurzaamheidsuitdaging waarmee een lokaal bedrijf of een lokale overheid of ngo geconfronteerd wordt, bij voorkeur in nauwe samenwerking met die maatschappelijke actor. Tot slot is het belangrijk dat de school niet aan greenwashing doet, maar dat duurzaamheid ook uitgedragen wordt door de gehele school (whole school approach), dus ook in het aankoopbeleid bijvoorbeeld. (Zenasni et al., 202x)

MicrosoftTeams image 2

Eén van die bouwstenen betreft de competenties van lerenden. Met het oog op de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie moeten lerenden over verschillende soorten competenties beschikken, waaronder technische, valorisatie- en transversale competenties (Janssens et al., 2021). Met technische competenties bedoelen we dan vooral inzicht in de werkingsprincipes van biogebaseerde en circulaire technologieën. Om die technologieën ingang te doen vinden in de markt, is het ook belangrijk dat leerlingen beschikken over bedrijfseconomische basiskennis (valorisatiecompetenties). De transversale competenties tenslotte, betreffen de alombekende 21ste-eeuwse vaardigheden die in elke sector nodig zijn. 

 

Ook Europa heeft met GreenComp een referentiekader voor duurzaamheidscompetenties ontwikkeld (Bianchi et al., 2022). Dat kader gebruikten wij om samen met Duurzaam Educatiepunt en de Solvay Business School van VUB een profiel te schetsen voor een toekomstgerichte bedrijfseconoom. Dit profiel bestaat uit 12 kenmerken, geïnspireerd door GreenComp, voor economen die organisaties leiden met respect voor mens en natuur (Kuppens, 2023). Een toekomstgerichte bedrijfseconoom zet zijn bedrijfseconomische kennis immers niet in voor pure winstmaximalisatie op de korte termijn, maar voor duurzame ontwikkeling met een blik op de lange termijnOp basis van die competentieraamwerken contextualiseerden we GreenComp en ontwikkelden we rubrics om het beheersingsniveau van duurzaamheidscompetenties te concretiseren en evalueren. Zo vertaalden we de competentie systeemdenken in diverse criteria en voor elk criterium werd een concrete veruiterlijking uitgewerkt op 4 niveaus (van onvoldoende tot excellent).

Tot slot hebben we ervaring met het vormgeven van transformatieve leeromgevingen voor duurzaamheid. Zo testten we het serious game EcoCEO voor de circulaire economie (Roba et al., 2021), en is het belangrijk dat transformatief leren voor duurzaamheid expliciet ingeschreven wordt in raamwerken voor kwaliteitszorg (Janssens et al., 2022). Die raamwerken voor kwaliteitszorg kunnen er immers voor zorgen dat duurzaamheid een structurele plaats krijgt in het onderwijs en niet louter afhangt van vrijwillige initiatieven van enthousiaste lesgevers. Bij het vormgeven van transformatieve leeromgevingen onderzoeken we vooral welke mechanismen ervoor zorgen dat het leren voor duurzaamheid een blijvende en diepgaande impact heeft op het denken en gedrag van leerlingen.

Op volgende vragen van leerkrachten kunnen we een antwoord bieden:  

  • Welke duurzaamheidscompetenties willen we nastreven bij jongeren? 

  • Hoe kunnen we die duurzaamheidscompetenties afstemmen op de context van een specifiek thema of vak(ken), het onderwijsniveau, de finaliteit of de school? 

  • Hoe kunnen we duurzaamheidscompetenties evalueren? 

  • Hoe kan je duurzaamheidseducatie structureel inbedden in de schoolcultuur?  

  • Welke competenties hebben leerkrachten nodig om educatie voor duurzaamheid vorm te geven?  

  • Hoe kan je transformatief leren voor duurzaamheid stimuleren in het secundair onderwijs 

  • Hoe kan je duurzaamheid integreren in het economie-onderwijs? 

  • Welke werkvormen kan je gebruiken om duurzaamheid te integreren in een vakoverschrijdende context (vb. STEM-didactiek of PAV-onderwijs)?  

Met leerkrachten in gesprek 

Wij gaan graag in gesprek met leerkrachten over een ontwerpgericht traject, waarin we teacher design teams, vakgroepen maar ook schoolleiders bijstaan in hun zoektocht naar de implementatie van educatie voor duurzaamheid in de context van hun school of scholengroep. 

greencomp EU

Urban Education in 'super-diverse' (global) city-regions

Duurzaamheidseducatie maakt deel uit van Expertiselijn 1 Urban Education in 'super-diverse' (global) city-regions van de onderzoeksgroep van het Multidisciplinair Instituur Lerarenopleiding (MILO). Het MILO bundelt de expertise van onderzoekers met een heel verschillend, maar complementair profiel. Kennis wordt (onder meer, maar niet uitsluitend) geproduceerd, gedeeld en gevaloriseerd binnen 3 expertiselijnen. Meer informatie vind je op de website van MILO of via onderstaande button.
Mutidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Tom Kuppens is vakdidacticus economie, rechten en duurzaamheid bij MILO. Samen met enkele collega-vakdidactici en doctorandi onderzoekt hij hoe we duurzaamheidseducatie in Brussel kunnen vormgeven. 

download2

Saphia Zenasni is een doctoraatsonderzoeker binnen MILO. Haar onderzoek gaat voornamelijk over duurzaamheidseducatie en transformatieve leermethoden die rekening houden met culturele diversiteit binnen Brusselse secundaire scholen.

foto